قوانین و مقررات

قوانین و مقررات محله

1. اداره واحدهای مربوط به سلامت ، امور ورزشی ، تفریحی آموزشی، فرهنگی ، مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله . 

2. مشارکت در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله .

3. شناسایی و کمک به گروههای آسیب پذیر محله .

4. مشارکت در حفظ و ارتقای زیبا سازی محله .

 5. مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و سازماندهی و مشارکت شهروندان دراین زمینه .

6. مشارکت در حفظ و بهره برداری آثار قدیمی محله .

7. نظارت بر اجرای سند توسعه ای محله ای و نیاز سنجی و امکان سنجی اجرای فعالیت های مختلف شهرداری در مقیاس محله .

8. مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان

الف. در ارتباط با ارباب رجوع: 
بايدها:

1. تكريم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصيت آنان
2. خوشرويي و خوش برخوردي در مواجه با ارباب رجوع
3. پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال كار ارباب رجوع
4. توجيه قانوني، عقلي و منطقي عدم انجام خواسته هاي نامربوط  ارباب رجوع
5. توجه به كسب رضايت مردم و در نهايت رضايت الهي
6. رعايت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعين
7. رعايت اخلاق اداري و تواضع در برابر مردم
8. رعايت اخلاق اسلامي در برخورد با مراجعين
9. حضور به موقع در محل كار و تعيين جايگزين براي انجام امور مراجعين در اوقات عدم حضور در محل كار 
10. تسريع و تسهيل در انجام امور مردم
11. پيگيري و رسيدگي به امورات، مشكلات و شكايات ارباب رجوع
12. درست و به موقع انجام دادن كارهاي مردم
13. داشتن سعه صدر و تمايل مثبت در برخورد با ارباب رجوع
14. گوش دادن اثر بخش به خواسته ها و ارائه اطلاعات و راهنمايي لازم و كافي ارباب رجوع
نبايدها:
1. تبعيض نژادي، قومي، خويشاوندي، مذهبي و جنسي در ارائه خدمت به ارباب رجوع
2. تجسس در امورات شخصي ارباب رجوع
3. اخاذي، رشوه خواري و اخذ وجه بيش از تعرفه هاي مقرر در قانون 
4. تاثير و قبول توصيه و سفارش در ارائه خدمات ارباب رجوع
5. منت گذاشتن و چشم داشت از بابت انجام امورات مراجعين
6. ترك محل كار در اوقات موظفي اداري بدون دليل و اجازه
7. افشاي اسرار و اطلاعات محرمانه ارباب رجوع
8. داشتن كبر و غرور در برخورد با ارباب رجوع
ب. در ارتباط با همكار:
 
بايدها:
1. احترام به همكاران و رفتار توأم با ادب و نزاكت
2. رعايت و داشتن رفتار مناسب همكاران خانم و آقا با يكديگر در فضاي اداره
3. ارائه انتقاد سازنده و مؤثر در صورت نياز جهت اصلاح و بهبودي
4. داشتن وحدت ، صميميت و همدلي با همكاران
5. توسعه و توانمندي همكاران از طريق انتقال تجارب و تسهيم اطلاعات
6. امانتداري و حفظ اسرار همكاران
7. امر به معروف و نهي از منكر
8. محبت، الفت و صداقت در تعامل و ارتباط با همكاران
9. كمك به انجام وظايف شغلي همكار در صورت نبودن ايشان در محل كار و يا در زمان مشغله زياد ايشان
نبايدها:
1. تجسس در امور شخصي همكاران
2. انتقام جويي از همكاران و مراجعه كنندگان
3. استهزاء و تخريب همكاران
4. دخالت بي مورد در امور غير مرتبط با وظايف محوله
5. عدم توجه به نظرات همكاران و عدم استفاده از مشاركت مردم در كارها
6. سوء ظن، بخل و حسادت به همكاران
ج. در ارتباط و رفتار مدير با كارمند:
 
بايدها:
1. بكار گيري نيروهاي متعهد، متخصص و شايسته در بخش هاي مختلف اداره جهت پيشبرد سريع امور
2. عدالت و انصاف در برخورد با زير دستان
3. تفويض اختيارات و استقلال در انجام وظايف شغلي و سازماني
4. افزايش توانمنديهاي كاركنان از طريق انتقال تجارب و آموزش
5. ايجاد انگيزه، ميل و علاقه در كاركنان براي انجام وظايف شغلي و سازماني
6. تشويق و تنبيه به موقع كاركنان
7. حس مسئوليت پذيري و مشاركت كاركنان در امور
8. حضور مدير دستگاه در بين همكاران به منظور رسيدگي به امور آنها
9. تقويت حس همكاري، تعاون و مشاركت در بين كاركنان
10. برنامه ريزي براي گسترش روحيه ابتكار ، خلاقيت و نوآوري كاركنان
11. تقدير از نيروهاي مبتكر، خلاق، فعال و وظيفه شناس دستگاه و حمايت جدي از آنان
12. ترويج روحيه مردم داري و نهادينه نمودن اخلاق اسلامي در بين كاركنان
13. كنترل و ارزشيابي دقيق كاركنان و ارائه بازخورد مناسب براي اصلاح و بهبود
14. فراهم نمودن شرايط رشد و تعالي كاركنان در ابعاد مختف
15. حمايت و پشتيباني جدي از همكاران براي رفع مشكلاتشان 
نبايدها:
1.  تجسس در امور شخصي كاركنان
2.  پيش داوري و قضاوت يكطرفه نسبت به پرسنل 
3.  استبداد، تكبر، تحقير و استهزا تبعيض، بي احترامي و خشونت در برخورد با زير دستان 
4.  انتصاب ناشايسته اقوام، نزديكان و دوستان فاقد صلاحيت
5.  عدم نظارت مسئولين بر واحد هاي تحت نظر خود
6.  وعده هاي پوچ و غير قابل انجام به كاركنان
7.  كتمان اطلاعات مورد نياز شغلي كاركنان
8.  نتيجه تلاش و كار زير دستان را به خود نسبت دادن
9.  به كار گيري كاركنان مجموعه تحت مديريت جهت انجام امور شخصي و غير اداري
د. در ارتباط و رفتار كارمند با مدير:
 
بايدها:
1.  اطاعت پذيري و انجام به موقع دستورات مافوق
2.  رعايت سلسله مراتب سازماني
3.  حفظ حرمت و منزلت مديران در محيط اداري و غير اداري
4.  ارائه نظرات كارشناسي در رابطه با وظايف شغلي و سازماني
5.  صداقت، امانتداري و برخورد مؤدبانه با مافوق
6.  مشاركت جدي در كارهاي تيمي و انجام وظايف شغلي
7.  استفاده درست در مقابل اختيارات تفويض شده 
نبايدها:
1. عدم رعايت سلسه مراتب اداري
2. تمرد و سرپيچي از دستورات مافوق
3. دروغ، تهمت، افتراء، غيبت كردن و بدگويي پشت سر مديران
4. ارائه گزارشات خلاف واقع
5. تملق و چاپلوسي در رفتار و ارتباط با مافوق
6. فقط خود را مقرب درگاه مدير و سرپرست مافوق قرار دادن
7. از زيركارها ، شانه خالي نكردن و امور محول شده را به گردن ديگران نيانداختن
ه. در ارتباط با سازمان و شغل:
 
بايدها:
1. انجام به موقع و دقيق وظايف محوله
2. حضور منظم و به موقع در محل كار و فعاليت تا پايان وقت اداري
3. ارتقاي دانش و مهارت مورد نياز شغلي و سازماني
4. سخت كوشي و تلاش در كار 
5. دقت و احتياط در مصرف بيت المال و جلوگيري از ريخت و پاش و دوري از اسراف
6. افزايش بهره وري، اصلاح الگوي مصرف، صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات و منابع سازمان
7. ارتقاي خلاقيت و نوآوري در روشهاي انجام وظايف شغلي و سازماني
8. رعايت پوشش اداري
9. توجه به ساده پوشي و عدم آرايش زننده در ادارات و مراكز آموزشي و عمومي
10. رعايت قوانين، مقررات، ضوابط اداري و آراستگي محيط كار
11. رعايت شئون و شعائر و اخلاق اسلامي (در گفتار، رفتار و پوشش و برخورد با ديگران)
12. حفظ اسرار شغلي و افزايش تعلق و شهرت سازماني 
13. برگزاري و شركت فعال و به موقع در نماز جماعت و تشويق همكاران براي شركت در نماز
14. آشنايي با قوانين، دستورالعملها و علوم وفنون و تكنولوژيهاي نوين مرتبط با وظايف شغلي و سازماني
15. شفاف سازي و مستند سازي نحوه ارائه خدمات و اسناد و مدارك مرتبط
نبايدها:
1. سوء استفاده از موقعيت شغلي و استفاده شخصي از امكانات دولتي و مردمي
2. اعمال نفوذ براي نيل به منافع شخصي و گروهي و پذيرايي هاي پر خرج براي حفظ موقعييت شخصي
3. برگزاري جلسات زايد و بي فايده
4. سهل انگاري در وظايف اداري و كم فروشي و كم كاري
5. دير سركار آمدن و زود رفتن از محل كار
6. انجام كارهاي شخصي در اوقات و ساعات اداري 
7. ماندن در اداره در غير ساعات اداري و انجام ندادن كار و گرفتن اضافه كاري
8. اسراف و افراط و تفريط در بكار گيري اموال حتي در جهت مصارف اداره
9. سهل انگاري در حفظ امكانات دولتي، بدبين كردن مردم به نظام و انقلاب اسلامي
10. اسراف در برگزاري جشنواره ها و هزينه هاي جانبي سنگين(انواع پذيرايي ها)
11. اختلاس، جعل، خيانت در امانت و عدم وفاي به عهد
12. مكالمه زياد و طولاني و بي مورد با تلفن اداره
13. افشاي اطلاعات موجود در دستگاه
14. استعمال دخانيات و داشتن اعتياد.


پیوندهای داخلی
سرای محله هرندی
سرای محله ایران
سرای محله بازار
سرای محله کوثر
سرای محله امامزاده یحیی
تماس با ما
اطلاعات تماس
آدرس : میدان بهارستان-خیابان ظهیرالاسلام-کوچه شهیدجوادی-سرای محله بهارستان
تلفن :77636899
پیامک : 30003300333330
ایمیل : sarayebaharestan@yahoo.com

انتقادات و پیشنهادات